Dark Reading is part of the Informa Tech Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them.Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

Profile for nhunganh18

nhunganh18
Member Since: July 16, 2020
Apprentice
Posts: 1

http://groupspaces.com/100diemcom/pages/sua-loi-website-wordpress-permalinks-khong-hoat-dong

Bạn sẽ mất nhiều thời gian hÆ¡n Ä'ể chỉnh sá»­a trang web do ADI tạo ra so vá»›i trang web của Wix Editor. Vá»›i Wix Editor, bạn chỉ cần chọn loại trang web cÅ©ng nhÆ° mẫu và bạn có thể bắt Ä'ầu chỉnh sá»­a. Vá»›i ADI, bạn sẽ cần trả lời khoảng bảy câu hỏi bổ sung Ä'ể cung cấp cho nó thông tin cần thiết Ä'ể xây dá»±ng trang web. Tuy nhiên, không có gì khó khăn hay phức tạp về các câu hỏi.

Vá»›i cả hai phÆ°Æ¡ng pháp, Wix cung cấp quá nhiều trợ giúp dÆ°á»›i dạng hÆ°á»›ng dẫn bằng video ngắn, mẹo, v.v ... HÆ°á»›ng dẫn của Wix ADI thậm chí còn thân thiện hÆ¡n vá»›i người má»›i bắt Ä'ầu, vì chúng tuân theo quy trình từng bÆ°á»›c nÆ¡i bạn có thể chọn nÆ¡i bạn rời khỏi tắt bất cứ lúc nào Các mẹo và hÆ°á»›ng dẫn của Wix Editor tiêu chuẩn Ä'ược lan truyền khắp trang web khi bạn sá»­ dụng các tính năng / công cụ má»›i.

Đây là nÆ¡i kết thúc tÆ°Æ¡ng tá»±. Vá»›i tất cả các tùy chọn trong Trình soạn thảo Wix, người má»›i bắt Ä'ầu có thể thấy Ä'ường cong học tập dá»'c hÆ¡n và tất cả các tùy chọn ban Ä'ầu hÆ¡i áp Ä'ảo (tôi biết tôi Ä'ã làm), trong khi ADI có thể truy cập tá»'i Ä'a. Điều Ä'ó không có nghÄ©a là Wix Editor rất khó sá»­ dụng, nhÆ°ng bạn không cảm thấy lo lắng khi nhảy ngay vào và bắt Ä'ầu thay Ä'ổi mọi thứ vá»›i ADI. Quyết Ä'ịnh lá»›n nhất bạn cần Ä'Æ°a ra là giữa tính dá»... sá»­ dụng và tính linh hoạt.News
US Formally Attributes SolarWinds Attack to Russian Intelligence Agency
Jai Vijayan, Contributing Writer,  4/15/2021
News
Dependency Problems Increase for Open Source Components
Robert Lemos, Contributing Writer,  4/14/2021
News
FBI Operation Remotely Removes Web Shells From Exchange Servers
Kelly Sheridan, Staff Editor, Dark Reading,  4/14/2021
Register for Dark Reading Newsletters
White Papers
Video
Cartoon
Current Issue
2021 Top Enterprise IT Trends
We've identified the key trends that are poised to impact the IT landscape in 2021. Find out why they're important and how they will affect you today!
Flash Poll
Twitter Feed
Dark Reading - Bug Report
Bug Report
Enterprise Vulnerabilities
From DHS/US-CERT's National Vulnerability Database
CVE-2021-3035
PUBLISHED: 2021-04-20
An unsafe deserialization vulnerability in Bridgecrew Checkov by Prisma Cloud allows arbitrary code execution when processing a malicious terraform file. This issue impacts Checkov 2.0 versions earlier than Checkov 2.0.26. Checkov 1.0 versions are not impacted.
CVE-2021-3036
PUBLISHED: 2021-04-20
An information exposure through log file vulnerability exists in Palo Alto Networks PAN-OS software where secrets in PAN-OS XML API requests are logged in cleartext to the web server logs when the API is used incorrectly. This vulnerability applies only to PAN-OS appliances that are configured to us...
CVE-2021-3037
PUBLISHED: 2021-04-20
An information exposure through log file vulnerability exists in Palo Alto Networks PAN-OS software where the connection details for a scheduled configuration export are logged in system logs. Logged information includes the cleartext username, password, and IP address used to export the PAN-OS conf...
CVE-2021-3038
PUBLISHED: 2021-04-20
A denial-of-service (DoS) vulnerability in Palo Alto Networks GlobalProtect app on Windows systems allows a limited Windows user to send specifically-crafted input to the GlobalProtect app that results in a Windows blue screen of death (BSOD) error. This issue impacts: GlobalProtect app 5.1 versions...
CVE-2021-3506
PUBLISHED: 2021-04-19
An out-of-bounds (OOB) memory access flaw was found in fs/f2fs/node.c in the f2fs module in the Linux kernel in versions before 5.12.0-rc4. A bounds check failure allows a local attacker to gain access to out-of-bounds memory leading to a system crash or a leak of internal kernel information. The hi...