Dark Reading is part of the Informa Tech Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them.Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

Profile for charlesemorris

charlesemorris
Member Since: November 12, 2019
Apprentice
Posts: 1

Aptomat Cb Chong Giat Panasonic là gì và có nên dùng chúng hay không?

Trên thi truong có rat tuong doi nhieu loai aptomat khác nhau. Trong dó aptomat chong dòng rò Panasonic duoc rat nhieu khách hàng tin su dung. Vay aptomat chong chap Panasonic là gì ? Có nên su dung aptomat chong dò dòng không ? Moi các ban cùng Thuan Phong tham quan qua bài báo phía duoi nhé!

  • Aptomat Cb chong dòng rò Panasonic là gì?

Aptomat chong giat hay còn có tên goi khác là aptomat chong dòng rò, cau dao chong giat. Có tên tieng anh là ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker). Có su menh tu ngat dien khi có dòng dien dò xuong dat hay có nguoi bi dien giat. Khi dòng dien dò vuot qua gioi han an toàn.

gio dây, aptomat chong rò ri có Nhieu loai nhung chu yeu là 3 cum chính : RCCB, RCBO và ELCB . Tuy ket cau có khác nhau nhung công nang chính cua dung cu dóng cat deu là tu ngat dien. Khi phát hien có dòng dien rò ri ra ngoài, ta có the goi chung chúng là ELCB.

  • Có nên dùng aptomat Cb chong dò dòng Panasonic hay không?

Câu tra loi chac chan là có roi các ban nhé!

So voi Aptomat chong giat còn có thêm tác dung chong giat. Có su menh tu ngat dien khi có nguon dien dò xuong dat hay có nguoi bi dien giat. Khi dòng dien dò vuot qua dinh muc an toàn.

Khi chap dien thì tai các vi trí chap se san sinh nhiet do du de phát cháy doi voi nhung dây dan dien. Nguon dien có the lên cao den muc làm aptomat bi ngat. Nho có aptomat chong dòng rò se làm han che duoc hien tuong bi chap cháy.

Trong truong hop nguoi su dung vô tình cham vào dòng dien. Hay xay ra van de khi cam phích dien thì aptomat chong dòng rò Panasonic se ngan ngua duoc chuyen bi giat. Làm giam các truong hop tai nan nang do dien giat.

Hien trên thi truong aptomat duoc phân ra nhieu theo công nang, kieu mau, do dài khác biet. Công dung co ban cua Aptomat thuong là ngan ngua doan mach và trong cau trúc dien.

Viec rò ri dien rat nguy hiem doi voi nguoi và các thiet bi khác trong co cau. Cho nên ban nên check khao sát ky luong de tien hành lap dat Aptomat chong rò ri ra ngoài, chong chap sao cho phù hop và hieu qua.

Hi vong nhung thông tin cua TBDD Thuan Phong ve CB chong giat Panasonic trên dây có the giúp ích cho ban.News
FluBot Malware's Rapid Spread May Soon Hit US Phones
Kelly Sheridan, Staff Editor, Dark Reading,  4/28/2021
Slideshows
7 Modern-Day Cybersecurity Realities
Steve Zurier, Contributing Writer,  4/30/2021
Commentary
How to Secure Employees' Home Wi-Fi Networks
Bert Kashyap, CEO and Co-Founder at SecureW2,  4/28/2021
Register for Dark Reading Newsletters
White Papers
Video
Cartoon Contest
Current Issue
2021 Top Enterprise IT Trends
We've identified the key trends that are poised to impact the IT landscape in 2021. Find out why they're important and how they will affect you today!
Flash Poll
Twitter Feed
Dark Reading - Bug Report
Bug Report
Enterprise Vulnerabilities
From DHS/US-CERT's National Vulnerability Database
CVE-2021-26077
PUBLISHED: 2021-05-10
Broken Authentication in Atlassian Connect Spring Boot (ACSB) in version 1.1.0 before 2.1.3 and from version 2.1.4 before 2.1.5: Atlassian Connect Spring Boot is a Java Spring Boot package for building Atlassian Connect apps. Authentication between Atlassian products and the Atlassian Connect Spring...
CVE-2021-31755
PUBLISHED: 2021-05-07
An issue was discovered on Tenda AC11 devices with firmware through 02.03.01.104_CN. A stack buffer overflow vulnerability in /goform/setmac allows attackers to execute arbitrary code on the system via a crafted post request.
CVE-2021-31756
PUBLISHED: 2021-05-07
An issue was discovered on Tenda AC11 devices with firmware through 02.03.01.104_CN. A stack buffer overflow vulnerability in /gofrom/setwanType allows attackers to execute arbitrary code on the system via a crafted post request. This occurs when input vector controlled by malicious attack get copie...
CVE-2021-31757
PUBLISHED: 2021-05-07
An issue was discovered on Tenda AC11 devices with firmware through 02.03.01.104_CN. A stack buffer overflow vulnerability in /goform/setVLAN allows attackers to execute arbitrary code on the system via a crafted post request.
CVE-2021-31758
PUBLISHED: 2021-05-07
An issue was discovered on Tenda AC11 devices with firmware through 02.03.01.104_CN. A stack buffer overflow vulnerability in /goform/setportList allows attackers to execute arbitrary code on the system via a crafted post request.