Dark Reading is part of the Informa Tech Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them.Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

Profile for christophertbish

christophertbish
Member Since: October 23, 2019
Apprentice
Posts: 1

Nhung uu Diem nhan cua bon cau nguyên khoi TOTO mà ban nên biet

Các san pham cua TOTO luôn mang lai su hài lòng dành cho khách mua hàng boi tính tham my, giá thành cung nhu chat luong. Nam trong top san pham bán chay cua nhãn hieu, bon toilet mot khoi TOTO so huu khá nhieu diem manh, tu hình dáng, công nghe cho toi tác dung. Phía duoi là các uu Diem dáng chú ý cua dòng SP này.

>>> Thông tin các mau bon cau tot nhat xem tai: https://hita.com.vn/bon-cau-253.html

Bàn cau mot khoi TOTO có kieu dáng tiên tien:

Tính tham my chính là mot trong nhung dieu làm nên thành công cua nhãn hàng TOTO. Bon toilet 1 khoi TOTO có hình dáng cai tien & moi me hon so voi bon cau 2 khoi. Thiet ke tiên tien, tinh te, hoàn my den tung duong cong, bon toilet 1 khoi TOTO duoc dánh giá là mang ve dep hoàn hao, toát lên duoc su dang cap & noi bat lên không gian cua moi gia dình. Neu phòng ve sinh nhà các ban hình dáng theo phong cách cua các nuoc Tây Âu thì bon toilet nguyên khoi TOTO chính là su lua chon tuyet voi.

Giam thieu toi da luong nuoc:

Che do xa nhan cua dòng SP này giúp cho nguoi dùng tiet kiem duoc luong nuoc mot cách hieu qua. So voi kieu gat tay thì bon cau 1 khoi TOTO cùng thiet ke xa nhan giúp giam thieu luong nuoc duoc hieu qua hon. Chua ke, voi nhung công nghe hien dai, nhu Water Saving, Tornado, Cefiontect,... bon cau nguyên khoi TOTO chan han se giúp gia dình ban tiet kiem duoc mot khoan tien nuoc tuong doi.

>>> Xem ngay bang giá: Bon Cau 1 Khoi Giá Re

Không gây tieng on khi su dung:

Tieng on khi thoát nuoc hay mo nap bon toilet là dieu mà không ít nguoi ngai ngùng. Boi tieng on trong nhà tam thuong rat te nhi và gây su khó chiu cho nguoi bên ngoài. Tuy nhiên, voi mau bon cau mot khoi TOTO, các ban se giai quyet duoc noi lo lang này 1 cách de dàng. Tat ca nhung mau bàn cau mot cua nhãn hàng này deu duoc ket hop nap dóng êm, xa rua êm. Vay cho nên, các ban có the thoai mái thoát nuoc mà không can phai e ngai hay ban tâm anh huong den nguoi khác, nhat là tre nho và nguoi lon tuoi vào ban dêm.

Ve sinh rat de, chi trong vòng "1 not nhac"

Thiet ke lien khoi cua dòng mat hàng này giúp cho viec ve sinh duoc don gian và vô cùng nhanh chóng. Neu nhu viec lau don khu vuc ve sinh, nhat là làm sach bon toilet duoc coi nhu noi ám anh cua nhung bà noi tro thì gio dây, voi bàn cau mot khoi TOTO, công viec này lai cuc nhanh và don gian.

Bon cau 1 khoi TOTO voi Chat lieu hình thành SP là su chong ban bám, không o vàng, giúp viec lau chùi tro nên nhanh chóng. Chi can vài thao tác là các ban có the dánh bay duoc tat ca chat ban trên thiet bi.

De mua duoc san pham bàn cau mot khoi TOTO chính hieu, giá canh tranh, chat luong tot, khách mua hàng hãy tín nhiem và dat tron niem tin tai Thiet bi phòng tam HITA – Cua hàng bán thiet bi phòng ve sinh di dau o Tp. Ho Chí Minh.

Tìm hieu ngay các mau bon cau TOTO mot khoi giá tot tai: https://hita.com.vn/bon-cau-1-khoi-toto-180.htmlLimited-Time Free Offers to Secure the Enterprise Amid COVID-19
Curtis Franklin Jr., Senior Editor at Dark Reading,  3/31/2020
COVID-19: Latest Security News & Commentary
Dark Reading Staff 4/3/2020
Register for Dark Reading Newsletters
White Papers
Video
Cartoon Contest
Current Issue
6 Emerging Cyber Threats That Enterprises Face in 2020
This Tech Digest gives an in-depth look at six emerging cyber threats that enterprises could face in 2020. Download your copy today!
Flash Poll
State of Cybersecurity Incident Response
State of Cybersecurity Incident Response
Data breaches and regulations have forced organizations to pay closer attention to the security incident response function. However, security leaders may be overestimating their ability to detect and respond to security incidents. Read this report to find out more.
Twitter Feed
Dark Reading - Bug Report
Bug Report
Enterprise Vulnerabilities
From DHS/US-CERT's National Vulnerability Database
CVE-2020-11586
PUBLISHED: 2020-04-06
An XXE issue was discovered in CIPPlanner CIPAce 9.1 Build 2019092801. An unauthenticated attacker can make an API request that contains malicious XML DTD data.
CVE-2020-11587
PUBLISHED: 2020-04-06
An issue was discovered in CIPPlanner CIPAce 9.1 Build 2019092801. An unauthenticated attacker can make an API request and get the content of ETL Processes running on the server.
CVE-2020-11589
PUBLISHED: 2020-04-06
An Insecure Direct Object Reference issue was discovered in CIPPlanner CIPAce 9.1 Build 2019092801. An unauthenticated attacker can make a GET request to a certain URL and obtain information that should be provided to authenticated users only.
CVE-2020-11590
PUBLISHED: 2020-04-06
An issue was discovered in CIPPlanner CIPAce 9.1 Build 2019092801. An unauthenticated attacker can make an HTTP GET request to HealthPage.aspx and obtain the internal server name.
CVE-2020-11591
PUBLISHED: 2020-04-06
An issue was discovered in CIPPlanner CIPAce 9.1 Build 2019092801. An unauthenticated attacker can make an API request and obtain the full application path along with the customer name.