Dark Reading is part of the Informa Tech Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them.Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

Profile for christophertbish

christophertbish
Member Since: October 23, 2019
Apprentice
Posts: 1

Nhung uu Diem nhan cua bon cau nguyên khoi TOTO mà ban nên biet

Các san pham cua TOTO luôn mang lai su hài lòng dành cho khách mua hàng boi tính tham my, giá thành cung nhu chat luong. Nam trong top san pham bán chay cua nhãn hieu, bon toilet mot khoi TOTO so huu khá nhieu diem manh, tu hình dáng, công nghe cho toi tác dung. Phía duoi là các uu Diem dáng chú ý cua dòng SP này.

>>> Thông tin các mau bon cau tot nhat xem tai: https://hita.com.vn/bon-cau-253.html

Bàn cau mot khoi TOTO có kieu dáng tiên tien:

Tính tham my chính là mot trong nhung dieu làm nên thành công cua nhãn hàng TOTO. Bon toilet 1 khoi TOTO có hình dáng cai tien & moi me hon so voi bon cau 2 khoi. Thiet ke tiên tien, tinh te, hoàn my den tung duong cong, bon toilet 1 khoi TOTO duoc dánh giá là mang ve dep hoàn hao, toát lên duoc su dang cap & noi bat lên không gian cua moi gia dình. Neu phòng ve sinh nhà các ban hình dáng theo phong cách cua các nuoc Tây Âu thì bon toilet nguyên khoi TOTO chính là su lua chon tuyet voi.

Giam thieu toi da luong nuoc:

Che do xa nhan cua dòng SP này giúp cho nguoi dùng tiet kiem duoc luong nuoc mot cách hieu qua. So voi kieu gat tay thì bon cau 1 khoi TOTO cùng thiet ke xa nhan giúp giam thieu luong nuoc duoc hieu qua hon. Chua ke, voi nhung công nghe hien dai, nhu Water Saving, Tornado, Cefiontect,... bon cau nguyên khoi TOTO chan han se giúp gia dình ban tiet kiem duoc mot khoan tien nuoc tuong doi.

>>> Xem ngay bang giá: Bon Cau 1 Khoi Giá Re

Không gây tieng on khi su dung:

Tieng on khi thoát nuoc hay mo nap bon toilet là dieu mà không ít nguoi ngai ngùng. Boi tieng on trong nhà tam thuong rat te nhi và gây su khó chiu cho nguoi bên ngoài. Tuy nhiên, voi mau bon cau mot khoi TOTO, các ban se giai quyet duoc noi lo lang này 1 cách de dàng. Tat ca nhung mau bàn cau mot cua nhãn hàng này deu duoc ket hop nap dóng êm, xa rua êm. Vay cho nên, các ban có the thoai mái thoát nuoc mà không can phai e ngai hay ban tâm anh huong den nguoi khác, nhat là tre nho và nguoi lon tuoi vào ban dêm.

Ve sinh rat de, chi trong vòng "1 not nhac"

Thiet ke lien khoi cua dòng mat hàng này giúp cho viec ve sinh duoc don gian và vô cùng nhanh chóng. Neu nhu viec lau don khu vuc ve sinh, nhat là làm sach bon toilet duoc coi nhu noi ám anh cua nhung bà noi tro thì gio dây, voi bàn cau mot khoi TOTO, công viec này lai cuc nhanh và don gian.

Bon cau 1 khoi TOTO voi Chat lieu hình thành SP là su chong ban bám, không o vàng, giúp viec lau chùi tro nên nhanh chóng. Chi can vài thao tác là các ban có the dánh bay duoc tat ca chat ban trên thiet bi.

De mua duoc san pham bàn cau mot khoi TOTO chính hieu, giá canh tranh, chat luong tot, khách mua hàng hãy tín nhiem và dat tron niem tin tai Thiet bi phòng tam HITA – Cua hàng bán thiet bi phòng ve sinh di dau o Tp. Ho Chí Minh.

Tìm hieu ngay các mau bon cau TOTO mot khoi giá tot tai: https://hita.com.vn/bon-cau-1-khoi-toto-180.htmlNews
FluBot Malware's Rapid Spread May Soon Hit US Phones
Kelly Sheridan, Staff Editor, Dark Reading,  4/28/2021
Slideshows
7 Modern-Day Cybersecurity Realities
Steve Zurier, Contributing Writer,  4/30/2021
Commentary
How to Secure Employees' Home Wi-Fi Networks
Bert Kashyap, CEO and Co-Founder at SecureW2,  4/28/2021
Register for Dark Reading Newsletters
White Papers
Video
Cartoon Contest
Current Issue
2021 Top Enterprise IT Trends
We've identified the key trends that are poised to impact the IT landscape in 2021. Find out why they're important and how they will affect you today!
Flash Poll
Twitter Feed
Dark Reading - Bug Report
Bug Report
Enterprise Vulnerabilities
From DHS/US-CERT's National Vulnerability Database
CVE-2020-36124
PUBLISHED: 2021-05-07
Pax Technology PAXSTORE v7.0.8_20200511171508 and lower is affected by XML External Entity (XXE) injection. An authenticated attacker can compromise the private keys of a JWT token and reuse them to manipulate the access tokens to access the platform as any desired user (clients and administrators).
CVE-2020-36125
PUBLISHED: 2021-05-07
Pax Technology PAXSTORE v7.0.8_20200511171508 and lower is affected by incorrect access control where password revalidation in sensitive operations can be bypassed remotely by an authenticated attacker through requesting the endpoint directly.
CVE-2020-36126
PUBLISHED: 2021-05-07
Pax Technology PAXSTORE v7.0.8_20200511171508 and lower is affected by incorrect access control that can lead to remote privilege escalation. PAXSTORE marketplace endpoints allow an authenticated user to read and write data not owned by them, including third-party users, application and payment term...
CVE-2020-36127
PUBLISHED: 2021-05-07
Pax Technology PAXSTORE v7.0.8_20200511171508 and lower is affected by an information disclosure vulnerability. Through the PUK signature functionality, an administrator will not have access to the current p12 certificate and password. When accessing this functionality, the administrator has the opt...
CVE-2020-36128
PUBLISHED: 2021-05-07
Pax Technology PAXSTORE v7.0.8_20200511171508 and lower is affected by a token spoofing vulnerability. Each payment terminal has a session token (called X-Terminal-Token) to access the marketplace. This allows the store to identify the terminal and make available the applications distributed by its ...