Dark Reading is part of the Informa Tech Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them.Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

Profile for jennajmaurer

jennajmaurer
Member Since: August 9, 2019
Apprentice
Posts: 1

Chia se dac tính cua dèn pha Duhal Led và noi mua sam dáng tin nhat

dèn pha Led là 1 dung cu phát quang có rat nhieu uu diem. Voi nhung the manh cua mình, loai dèn này tung ngày duoc nguoi tiêu dùng ua chuong. Dac biet là dèn pha Duhal Led. Vay dac tính cua dòng dèn này là gì? Cùng thuanphong.vn xem qua chi tiet qua noi dung bên duoi nhé.

Bang giá dèn led chieu sáng: https://thuanphong.vn/den-led-chieu-sang

dac diem cua bóng pha led Duhal

bóng pha Duhal duoc dùng de chieu sáng o Mot vài noi lon nhu rap chieu phim, sân bóng hay nhung công trình công cong. Bóng pha led Duhal Viet Nam tung buoc duoc quý khách hàng lua chon de thay the cho nhung loai bóng pha có công suat lon.

duoc thiet ke voi Chat lieu san pham ben, dep

chung loai này rat da dang ve hình dáng và công suat. Mot so màu sac bóng pho bien dac biet là vàng và trang.

dèn pha led Duhal duoc san xuat bang nhung chat lieu san pham cao cap và bao dam cho nguoi su dung. Phan thân cua dèn duoc làm bang hop kim nhôm giúp cho viec tan nhiet that tot. Phan kính bóng là kính cuong luc có do ben vung, dam bao bao dam và on dinh khi bóng van hành ngoài troi, tai môi truong song khac nghiet.

1 dac tính nua cua bóng pha Duhal Led là dung cu này dùng con chip led có chat luong tot, làm cho hieu suat chieu sáng cung nhu do ben vung cao.

Neu ban quan tâm Catalogue Dèn Led Duhal

dem lai loi ích cho nguoi su dung

Mau dèn này duoc thiet ke rat ben và dep. Phan vo duoc phu son tinh dien tao cam nhan cung cáp, hoàn my. Voi do chac chan cao và tuoi doi lon, khách mua hàng hoàn toàn có the yên tâm ve muc do van hành on dinh cua dèn .

bóng pha led Duhal Viet Nam còn là 1 thiet bi giam thieu toi da dien nang tiêu thu lên toi 80% so voi các dòng bóng pha thông thuong. Ngoài ra, dòng bóng này còn duoc dánh giá là thân thien voi MT xung quanh boi khí CO2 toa ra ít hon han nhung mat hàng dèn pha khác. Ánh sáng toa ra tu bóng pha Duhal rat diu nhe, không gây chói mat.

dat hàng led Duhal Viet Nam chat luong tai dâu?

Là 1 SP có nhieu dac diem uu viet nên bóng pha chieu sáng Duhal dã và dang duoc nhieu nguoi tin su dung. O thuanphong.vn tu hào là Cua hàng chuyên cung cap nhung SP dèn chieu sáng chat luong và uy tín nhat.

nhung mau bóng pha led Duhal cua chúng tôi rat da dang, bao dam chính hãng, có tem bao hành, chong hàng không chính hãng. Chon lua dèn pha chieu sáng Duhal tai Thiet bi dân dung Thuan Phong, chac chan ban se nhan duoc SP có chat luong, giá ca và su phuc vu tot nhat.

Hy vong voi nhung thông tin mà to chuc tôi chia se trên dây các ban doc dã hieu rõ hon ve dèn pha led chieu sáng Duhal. De tham khao thêm các chung loai khác, moi các ban truy cap website chính thuc thuanphong.vn nhé.

 Doc thêm nhieu bài viet tai: https://www.pinterest.com/thuanphongvn/den-led-chieu-sang/Edge-DRsplash-10-edge-articles
I Smell a RAT! New Cybersecurity Threats for the Crypto Industry
David Trepp, Partner, IT Assurance with accounting and advisory firm BPM LLP,  7/9/2021
News
Attacks on Kaseya Servers Led to Ransomware in Less Than 2 Hours
Robert Lemos, Contributing Writer,  7/7/2021
Commentary
It's in the Game (but It Shouldn't Be)
Tal Memran, Cybersecurity Expert, CYE,  7/9/2021
Register for Dark Reading Newsletters
White Papers
Video
Cartoon
Current Issue
Improving Enterprise Cybersecurity With XDR
Enterprises are looking at eXtended Detection and Response technologies to improve their abilities to detect, and respond to, threats. While endpoint detection and response is not new to enterprise security, organizations have to improve network visibility, expand data collection and expand threat hunting capabilites if they want their XDR deployments to succeed. This issue of Tech Insights also includes: a market overview for XDR from Omdia, questions to ask before deploying XDR, and an XDR primer.
Flash Poll
Twitter Feed
Dark Reading - Bug Report
Bug Report
Enterprise Vulnerabilities
From DHS/US-CERT's National Vulnerability Database
CVE-2022-23896
PUBLISHED: 2022-06-28
Admidio 4.1.2 version is affected by stored cross-site scripting (XSS).
CVE-2022-29519
PUBLISHED: 2022-06-28
Cleartext transmission of sensitive information vulnerability exists in STARDOM FCN Controller and FCJ Controller R1.01 to R4.31, which may allow an adjacent attacker to login the affected products and alter device configuration settings or tamper with device firmware.
CVE-2022-30707
PUBLISHED: 2022-06-28
Violation of secure design principles exists in the communication of CAMS for HIS. Affected products and versions are CENTUM series where LHS4800 is installed (CENTUM CS 3000 and CENTUM CS 3000 Small R3.08.10 to R3.09.00), CENTUM series where CAMS function is used (CENTUM VP, CENTUM VP Small, and CE...
CVE-2022-30997
PUBLISHED: 2022-06-28
Use of hard-coded credentials vulnerability exists in STARDOM FCN Controller and FCJ Controller R4.10 to R4.31, which may allow an attacker with an administrative privilege to read/change configuration settings or update the controller with tampered firmware.
CVE-2022-34750
PUBLISHED: 2022-06-28
An issue was discovered in MediaWiki through 1.38.1. The lemma length of a Wikibase lexeme is currently capped at a thousand characters. Unfortunately, this length is not validated, allowing much larger lexemes to be created, which introduces various denial-of-service attack vectors within the Wikib...