Dark Reading is part of the Informa Tech Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them.Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

Profile for johnadao

johnadao
Member Since: August 1, 2019
Apprentice
Posts: 1

Tìm uu, diem han che cua quat treo tuong truoc khi lua chon mua sam

các ban mong muon rang tìm mua sam 1 chiec quat treo tuong nhung còn dang phân vân. Boi thi truong có hàng chuc dòng quat khác nhau nhu quat bàn, quat hop, quat cây, quat tran,... Không biet nên chon dòng nào. Hãy de Thuan Phong gioi thieu voi ban ve uu, nhuoc diem cua quat treo tuong nhé!

Cap nhat bang giá quat cây dung Panasonic: https://thuanphong.vn/quat-cay-dung-panasonic

tham khao quat treo tuong là gì?

Quat treo tuong là dòng quat thông thuong nhu bao loai quat khác mà ban van thuong thay. Chi có dieu, quat duoc treo trên tuong chu không phai trên tran nhà nhu quat gan tran. Cung không phai dat duoi dat nhu quat cây, quat bàn,...

Ve cau tao quat treo tuong cung có dong co, có cánh, khung bao quan,... nhu các chiec quat thông dung nhat trên thi truong.

Uu, diem han che cua quat treo tuong

bat ke chung loai quat nào cung se có các uu và nhuoc diem nhat dinh. Còn tùy vào nhu cau dùng cung nhu dieu kien kinh te, mà moi chúng ta có 1 su chon khác nhau.

- Uu diem:

+ do vì quat duoc treo trên tuong nên tan dung duoc không gian trong phía trên, không ton dien tích sàn de dat quat. Phù hop su dung tai nhung noi có dien tích be mat hep.

+ Voi các gia dình có tre nho thì quat treo tuong là mot su chon lua thích hop. Boi vì rat bao dam cho tre. Tránh duoc viec tre thò tay vào bên trong nghich ngom.

+ Nhu bao dòng quat khác, quat treo tuong cung có chuc nang dao gió. Vì the không gian làm mát rat rong và giúp phòng thông thoáng hon.

- Nhuoc diem:

+ Quat duoc lap co dinh trên tuong, nên moi khi mong tháo lap, di chuyen hoac ve sinh rat khó khan.

+ Mot vài dòng quat treo tuong dùng dây kéo de dieu khien. Mà dây kéo này thì không duoc ben, hay bi hong hóc.

Bài viet moi nhat ve quat Panasonic tai: https://www.linkedin.com/company/dien-gia-dung/

huong dan su dung quat treo tuong

Quat treo tuong có nhieu hon dac diem uu viet. Tuy vay, neu không biet su dung dúng phuong pháp, chúng ta se không tan dung het duoc chuc nang cua quat. Cung nhu không biet giai pháp bao ve suc khoe cho ho gia dình.

- Quat treo tuong duoc thiet ke nho gon, vì the ban chi nên dùng cho phòng ngu, phòng tro hoac phòng hoc,... có dien tích tu 10 toi 12 M vuông.

- các ban nên treo quat trên cao de do vuong, dong thoi cung giúp quat dao gió rong hon.

- Neu phòng dã thông thoáng gió, ban không can bat quat so cao, boi vì se không tot cho suc khoe.

- De quat quay di quay lai, dao gió trong phòng se rat tot là thoi truc tiep, liên tuc vào bên trong nguoi. Nhat là voi tre nho. Vì có the se làm da tre bi khô.

Moi dòng quat trên thi truong deu có các uu, su han che khác biet. Voi nhung chia se trên dây, TBDD Thuan Phong mong có the giúp ban hieu rõ hon ve quat treo tuong. Tu dó có nhung quyet dinh chon dúng dan. Chúc các ban thành công!

 Xem thêm bang giá quat tran Pana các loai: https://thuanphong.vn/quat-cay-dung-panasonicCOVID-19: Latest Security News & Commentary
Dark Reading Staff 6/5/2020
How AI and Automation Can Help Bridge the Cybersecurity Talent Gap
Peter Barker, Chief Product Officer at ForgeRock,  6/1/2020
Cybersecurity Spending Hits 'Temporary Pause' Amid Pandemic
Kelly Jackson Higgins, Executive Editor at Dark Reading,  6/2/2020
Register for Dark Reading Newsletters
White Papers
Video
Cartoon Contest
Write a Caption, Win a Starbucks Card! Click Here
Latest Comment: What? IT said I needed virus protection!
Current Issue
How Cybersecurity Incident Response Programs Work (and Why Some Don't)
This Tech Digest takes a look at the vital role cybersecurity incident response (IR) plays in managing cyber-risk within organizations. Download the Tech Digest today to find out how well-planned IR programs can detect intrusions, contain breaches, and help an organization restore normal operations.
Flash Poll
Twitter Feed
Dark Reading - Bug Report
Bug Report
Enterprise Vulnerabilities
From DHS/US-CERT's National Vulnerability Database
CVE-2020-11697
PUBLISHED: 2020-06-05
In Combodo iTop, dashboard ids can be exploited with a reflective XSS payload. This is fixed in all iTop packages (community, essential, professional) for version 2.7.0 and in iTop essential and iTop professional packages for version 2.6.4.
CVE-2020-13646
PUBLISHED: 2020-06-05
In the cheetah free wifi 5.1 driver file liebaonat.sys, local users are allowed to cause a denial of service (BSOD) or other unknown impact due to failure to verify the value of a specific IOCTL.
CVE-2020-13868
PUBLISHED: 2020-06-05
An issue was discovered in the Comments plugin before 1.5.5 for Craft CMS. CSRF affects comment integrity.
CVE-2020-13869
PUBLISHED: 2020-06-05
An issue was discovered in the Comments plugin before 1.5.6 for Craft CMS. There is stored XSS via a guest name.
CVE-2020-13870
PUBLISHED: 2020-06-05
An issue was discovered in the Comments plugin before 1.5.5 for Craft CMS. There is stored XSS via an asset volume name.